гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Стратегия на ПЕГ за периода 2016 - 2020 година

ЦЕЛ
Стратегия на ПЕГ
  •    Да определи приоритетите на училището за тригодишен период;
  •    Да набележи действия за реализация на приоритетите;
  •    Да интегрира действията на различните институции, структури и лица, имащи влияние върху развитието на училището;
  •    Да утвърди Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен  Златаров” – гр. Велико Търново като училище с благоприятна среда за образование и възпитание.
  •   Формиране на креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности.

МИСИЯ


 Нашата мисия е: „Предоставяне на качествено образование, отговарящо на потребностите на учениците”.

ПРИОРИТЕТИ

 

  • Стимулиране на развитието на творческите заложби и потенциала на всеки ученик.
  • Повишаване ефективността на управление на училището.
  • Материална и финансова обезпеченост.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg