гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”гр. Велико Търново

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД 06 – 1253 / 13. 07. 2023 год.

 

 

На основание:    Чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1, чл. 263, ал. 1, т. 1, чл. 269, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищно          и училищно образование, чл. 31, ал. 2 от Наредба  № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Решение на ПС – Протокол № 9 / 29.06. 2023 г. и Протокол № 4 / 13. 07. 2023 г. на Обществения съвет.

 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

 

 

Актуализация на Стратегия за развитие на Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Велико Търново за периода: 2020 2025 година и План за действие.

 

 

 

 

 

Смилена Тодорова     П / П

Директор на Профилирана езикова

гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”

 

 

 

 


СТРАТЕГИЯ

на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

за периода 2020 – 2024 г.

МИСИЯ

         Мисията на училището е подчинена на стремежа за продължаване и облагородяване  на традициите, свързани с личностното развитие на учениците  и формирането у тях на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания и придобиване на умения за реализация в различни ситуации

Мисията на училището е да бъдем модерно училище, работещо за пълноценното развитие на учениците, като:

1. се учим да учим;

2. се учим да правим;

3. се учим да живеем в разбирателство с другите;

4. се учим да бъдем активни граждани.

 

ЦЕЛ

         Главна цел: Осигуряване на благоприятна среда за образование и възпитание на учениците, за творчески труд и квалификация на педагогическите специалисти.

 

ПРИОРИТЕТИ

1.      Високо качество на чуждоезиковото обучение - гаранция за по-висок интерес към учебното заведение и по-висока конкурентоспособност на учещите си.

2.      Развитие и реализиране на творческите заложби и потенциала на всеки ученик  в сътрудничество между  основните партньори в училищната общност – ученици, педагогически специалисти, родители.

3.      Стимулиране на развитието на висок професионализъм на педагогическия екип.

4.      Продължаване, обогатяване и утвърждаване  на традициите и ритуалите в училищния живот.

5.      Повишаване ефективността на управлението на училището.

6.      Материална обезпеченост и финансова стабилност.

7.      Акцент върху работата с новите учебни програми във втория гимназиален етап.

8.      Ефективност при обучението в електронна среда.

 

Стратегия на ПЕГ

Стратегия на ПЕГ за периода 2016 - 2020 година

ЦЕЛ
Стратегия на ПЕГ
  •    Да определи приоритетите на училището за тригодишен период;
  •    Да набележи действия за реализация на приоритетите;
  •    Да интегрира действията на различните институции, структури и лица, имащи влияние върху развитието на училището;
  •    Да утвърди Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен  Златаров” – гр. Велико Търново като училище с благоприятна среда за образование и възпитание.
  •   Формиране на креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности.

МИСИЯ


 Нашата мисия е: „Предоставяне на качествено образование, отговарящо на потребностите на учениците”.

ПРИОРИТЕТИ

 

  • Стимулиране на развитието на творческите заложби и потенциала на всеки ученик.
  • Повишаване ефективността на управление на училището.
  • Материална и финансова обезпеченост.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.