гр. Велико Търново

Работа по проекти

Проект

„Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“

Ученици от ХІ клас, изучаващи английски език като първи или втори чужд език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново участваха в международен проект на тема „Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“. Работата по проекта е осъществена посредством образователната платформа eTwinning, стартирана като инициатива на Европейската комисия. Тази платформа позволява на  училища, учители и ученици от цяла Европа да обменят опит и добри практики.

Проектът, ръководен от Алексей Пержу от училище „Александър Пушкин“ – гр. Вилнюс (Литва), е с участие на училища от България, Испания, Литва, Турция и Украйна. Българската група, под ръководството на Драгомир Дачев – учител по история и цивилизации в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, в продължение на осем месеца  комуникира на английски език със свои съученици по проекта.

Нашите ученици са избрали да работят върху три от Целите за устойчиво развитие, а именно “ : Цел №1 „Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми“; Цел №10 „Намаляване на неравнопоставеността във и между страните“ и Цел №14 „Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“.

Младите гимназисти са изработили уеб сайт, стикери, флаери и настолна игра. С тези продукти по проекта, златаровци искат да привлекат вниманието на своите връстници към проблемите, заложени в Целите за устойчиво развитие на ООН.

Работа по проекти
Работа по проекти

Проект „Лезефюксе ”- 2019

       На 11.04. 2019 се проведе училищния кръг на проекта Lesefüchse International“.  

      Целта на проекта е да се даде възможност на учениците да четат съвременна немска литература на оригинален език и да се поддържа интереса  и желанието към  четенето.

      Гости на състезанието бяха госпожа Ева Цик, ръководството на гимназията и учениците от IХ клас.

      Участие в проекта взеха 12 ученици от Х-DSD клас, които трябваше да прочетат четири  книги от немски съвременни автори и чиито основни теми са свързани с ежедневието и проблемите  на младите хора. Участниците представиха разработени от тях презентации, чрез които запознаха публиката с авторите, главните герои и сюжета на книгите. След това се проведе дискусия, по време на която всеки ученик имаше възможността да изрази своите впечатления, размисли и аргументирано мнение за книгите.

    Жури от трима членове  определи победителя в състезанието  - Лилия Ангеличева, която

ще се състезава с ученици от други езикови гимназии на националния кръг, който ще се проведе в гр. Пловдив.

    

                                          

                                           Projekt „Lesefüchse – 2019

Am 11.04.2019 wurde das Schulfinale des Projekts „Lesefüchse International“ durchgeführt. Das Ziel des  Projekts ist den Deutschlernenden die gegewärtige deutsche Literatur nahezubringen und das Interesse und die Lust am Lesen zu fördern.

Gäste am  Wettbewerb waren Frau Eva Zick, die Schulleitung und die Schüler der neunten Klasse.

Am Projekt haben sich 12 Schüler aus der 10. DSD-Klasse beteiligt. Sie haben vier Bücher von gegenwärtigen deutschen Autoren gelesen, in denen die Grundthemen den Alltag und die Probleme der Jugendlichen betreffen. Die Teilnehmer haben Präsentationen angefertigt und dem Publikum die Autoren, die Grundthemen , die Hauptfiguren und die Handlung der Bücher vorgestellt. Danach wurde eine Diskussion durchgeführt und die Schüler hatten die Möglichkeit, ihre Eindrücke und Meinungen auszudrücken und zu argumentieren.

Die Jury aus drei Mitgliedern hat den Schulsieger ausgezeichnet – Lilia Angelicheva.

Sie wird am Wettbewerb an der Nationalrunde in Plovdiv gegen die Schulsieger aus anderen Fremdsprachengymnasien teilnehmen.

Работа по проекти
Работа по проекти

През 2018-2020 г. Профилирана езикова гимназия ще си партнира

с три европейски училища по проект на програма „Еразъм +“

Профилирана езикова гимназия започва работа по двугодишен проект по Ключова дейност 2 на програма „Еразъм +“. Координатор на проекта е Cité Scolaire Intenationale Europole – гр. Гренобъл (Франция). Партньори са ни Școala Centrală – Букурещ (Румъния) и Kauno Jėzuitų Gimnazija – гр. Каунас (Литва).

Проектът  „Градовете на Европа : огледала на миналото, образи на бъдещето“ ще даде възможност на учениците да изявят способностите си в няколко направления: историческо наследство, икономика, култура, изкуство, гастрономия,  стратегии за устойчиво развитие. Предвидени са по една мобилност във всяко училище. Първата мобилност ще бъде в края на месец ноември 2018 г. във Франция, а нашето домакинство ще е през септември 2019 г.

Продуктите, които ще изготвят участниците, ще включват текст, снимки, аудио и видеоматериали. Те ще бъдат представени на изложба по време на заключителната среща в Гренобъл през 2020 г. За работен език ще се използва френски.

Проектът се финансира от Европейската комисия. С посредничеството на Националната агенция (Център за развитие на човешките ресурси) Профилирана езикова гимназия ще получи 23 720 евро.

Работа по проекти
Проект "Твоят час"
Извънкласни дейности:
1. Развитие на дигитални компетентности - клуб "Дигитален свят"
2. "Гласове и почерци - изкуството да създадеш училищен вестник"
3. Литературно студио "Почерци"
4. "Гласове"
5. "Европейски ракурси"
6. Клуб "Здраве"
7. "Биотехнологиите в живота"
8. Развитие на дигитални компетентности
9. Театър на испански
Работа по проекти
Работа по проекти

Проекти и партньорства

                   В ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Велико Търново продължава работата по приоритети, свързани с реформите в средното образование, а  именно осмисляне на свободното време на учениците и участие в международни и национални програми и проекти.

                                        Проекти, по които работим през учебната 2016/2017 година

  •     НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” 
  •  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”, МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
  •  ПРОЕКТ "Твоят час"

                        

Партньорства:

   Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" е част от "Schulen: Partner der Zukunft". Това е партньорство на около 1600 училища от цял свят с интензивно изучаване на немски език.

   Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” Велико Търново е  българският партньор на Гръцко-американския съюз и Гръцко-американския университет за разработване на програми за изследователска дейност, обмен и обучение. ЕГ е оторизиран център за следните изпити за придобиване на международно признати сертификати - FCE, CAE CPE на University of Cambridge; ECCE и ECPE на Michigan University; BCCE ALCE на Hellenic American University.

 

                                                                           Обмен на ученици:

  •  Обмен на ученици с гимназията „Гешвистер Шол”, гр.Зангерхаузен – Германия
  •   Обмен на ученици с гимназията Кло-Мер от гр.Бон – Франция
  • Обмен между ЕГ „ Проф. д-р Асен Златаров” и СОУ „Хайме Феран” в град Коядо Вилялба, Испания
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg