гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Проекти и Национални програми

Стартира проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проекти и национални програми

STEM - учебни предмети и много нови книги за библиотеката влизат в Профилирана езикова гимназия с проект по национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

 

Кът за четене и експерименти на 5 езика ще бъде обособен благодарение на успешно защитен проект по Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Библиотеките като образователна среда" на стойност 6 000 лв. В училището ще бъде внедрен методът STEM, разработен през 90-те години на миналия век, но все по-популярен по света. В превод абревиатурата STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ означава наука, технология, инженерство, математика. 4-те дисциплини се интегрират и чрез симулации на различни ситуации показват на учениците как научните методи се прилагат в ежедневието. Разработените чрез STEM умения ще им дадат основата за успех не само в училище, но и в живота, защото развиват ключови умения - инициативност, работа в екип, творческо мислене, критичен анализ, общуване, математическа грамотност.

"Българските ханове и царе от хан Кубрат до цар Борис III" на издателство Абагар е първата книга, постъпила в библиотеката на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" по линия на проекта. Лекции, демонстрации, конкурси са част от инициативите, които ще бъдат реализирани в Езиковата гимназия. Във фонда на библиотеката ще влязат над 50 книги - българска и световна художествена литература и специализирана на английски, испански, немски, френски езици. По проекта 120 ученици и 40 учители ще получат безплатни читателски карти от РНБ "Петко Р. Славейков".

Проекти и национални програми
Проекти и национални програми
Проекти и национални програми
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
През учебната 2019/2020 г. по проект "Образование за утрешния ден" в Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" е създаден клуб "Дигитален свят". В групата участваха 16 ученици, които завършиха успешно и получиха сертификати за успешно завършено обучение по ключови дигитални умения.
Проекти и национални програми
Проекти и национални програми
Проекти и национални програми

„ВЕЛИКО ТЪРНОВО И АЗ“

Трета мобилност на проект по програма „Еразъм +“ :

„Градовете на Европа: огледала на миналото, образи на бъдещето”

(19-23 септември 2019 г.)

 

 

От 19 до 23 септември 2019 г. Профилирана езиковата гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – Велико Търново беше домакин на 25 ученици и 9 учители от Франция, Румъния и Литва. Чужденците са наши партньори по проект на програма “Еразъм+” за училищно партньорство за краткосрочни мобилности, озаглавен “Градовете на Европа: огледала на миналото, образи на бъдещето”. Той е фокусиран в направленията културно-историческо наследство, изкуство, икономика и стратегии за устойчиво развитие. В него участват ученици от ПЕГ, изучаващи френски и английски език.

Гимназията ни си сътрудничи с училищата партньори от началото на септември 2018 г. След проведените срещи в Гренобъл (ноември 2018 г.) и Букурещ (март 2019 г.), на 20 септември 2019 г. в Ритуалната зала на Община Велико  Търново бе даден стартът на поредната трета мобилност “Велико Търново и аз”.

“Добре дошли във Велико Търново – град с над 7-хилядолетна история, град, който се слави с „накацалите“ една над друга къщи, с „прелитащите“ над р. Янтра мостове, с Арбанашките къщи – крепости, и не на последно място с уникалния аудио-визуален спектакъл “Звук и светлина”. За мен е чест и огромно удоволствие да ви поздравя от името на кмета на Община В. Търново Даниел Панов. Пожелавам ви да отнесете незабравими спомени от историческата и духовна столица на България”, каза в приветствието си Пенка Игнатова, директор на общинската дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”. Директорът на училището Смилена Тодорова също поздрави гостите и благодари на Общината за подкрепата. В музикална програма участваха учениците Йоана Гърбова, Ани Попкръстева и младежка група от ансамбъл “Българче”. Ритуалната зала се оказа тясна за кръшното хоро, на което заедно се хванаха почти всички присъстващи.

Чуждестранните гости бяха включени в множество обучителни дейности за опознаване на забележителностите на старата столица, както и на бита и традициите на търновци през XIX - началото на XX век. По време своя престой учениците бяха настанени в българските семейства. Незабравими акценти в програмата на мобилността за тях ще останат : Нощта на Самоводската чаршия, Фестивала на занаятите, 3D мапинг шоуто “Царевград Търнов”, тържествата за Деня на Независимостта и спектакълът “Звук и светлина”.

Следващата мобилност предстои да се проведе в гр. Каунас, Литва, през пролетта на 2020 г. През май 2020 г. на заключителната пета мобилност, отново в Гренобъл, ще бъде представена изложба с продуктите на учениците от проекта.Проекти и национални програми

Проект

„Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“

Ученици от ХІ клас, изучаващи английски език като първи или втори чужд език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново участваха в международен проект на тема „Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“. Работата по проекта е осъществена посредством образователната платформа eTwinning, стартирана като инициатива на Европейската комисия. Тази платформа позволява на  училища, учители и ученици от цяла Европа да обменят опит и добри практики.

Проектът, ръководен от Алексей Пержу от училище „Александър Пушкин“ – гр. Вилнюс (Литва), е с участие на училища от България, Испания, Литва, Турция и Украйна. Българската група, под ръководството на Драгомир Дачев – учител по история и цивилизации в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, в продължение на осем месеца  комуникира на английски език със свои съученици по проекта.

Нашите ученици са избрали да работят върху три от Целите за устойчиво развитие, а именно “ : Цел №1 „Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми“; Цел №10 „Намаляване на неравнопоставеността във и между страните“ и Цел №14 „Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“.

Младите гимназисти са изработили уеб сайт, стикери, флаери и настолна игра. С тези продукти по проекта, златаровци искат да привлекат вниманието на своите връстници към проблемите, заложени в Целите за устойчиво развитие на ООН.

Проекти и национални програми
Проекти и национални програми

Проект „Лезефюксе ”- 2019

       На 11.04. 2019 се проведе училищния кръг на проекта Lesefüchse International“.  

      Целта на проекта е да се даде възможност на учениците да четат съвременна немска литература на оригинален език и да се поддържа интереса  и желанието към  четенето.

      Гости на състезанието бяха госпожа Ева Цик, ръководството на гимназията и учениците от IХ клас.

      Участие в проекта взеха 12 ученици от Х-DSD клас, които трябваше да прочетат четири  книги от немски съвременни автори и чиито основни теми са свързани с ежедневието и проблемите  на младите хора. Участниците представиха разработени от тях презентации, чрез които запознаха публиката с авторите, главните герои и сюжета на книгите. След това се проведе дискусия, по време на която всеки ученик имаше възможността да изрази своите впечатления, размисли и аргументирано мнение за книгите.

    Жури от трима членове  определи победителя в състезанието  - Лилия Ангеличева, която

ще се състезава с ученици от други езикови гимназии на националния кръг, който ще се проведе в гр. Пловдив.

    

                                          

                                           Projekt „Lesefüchse – 2019

Am 11.04.2019 wurde das Schulfinale des Projekts „Lesefüchse International“ durchgeführt. Das Ziel des  Projekts ist den Deutschlernenden die gegewärtige deutsche Literatur nahezubringen und das Interesse und die Lust am Lesen zu fördern.

Gäste am  Wettbewerb waren Frau Eva Zick, die Schulleitung und die Schüler der neunten Klasse.

Am Projekt haben sich 12 Schüler aus der 10. DSD-Klasse beteiligt. Sie haben vier Bücher von gegenwärtigen deutschen Autoren gelesen, in denen die Grundthemen den Alltag und die Probleme der Jugendlichen betreffen. Die Teilnehmer haben Präsentationen angefertigt und dem Publikum die Autoren, die Grundthemen , die Hauptfiguren und die Handlung der Bücher vorgestellt. Danach wurde eine Diskussion durchgeführt und die Schüler hatten die Möglichkeit, ihre Eindrücke und Meinungen auszudrücken und zu argumentieren.

Die Jury aus drei Mitgliedern hat den Schulsieger ausgezeichnet – Lilia Angelicheva.

Sie wird am Wettbewerb an der Nationalrunde in Plovdiv gegen die Schulsieger aus anderen Fremdsprachengymnasien teilnehmen.

Проекти и национални програми
Проекти и национални програми

През 2018-2020 г. Профилирана езикова гимназия ще си партнира

с три европейски училища по проект на програма „Еразъм +“

Профилирана езикова гимназия започва работа по двугодишен проект по Ключова дейност 2 на програма „Еразъм +“. Координатор на проекта е Cité Scolaire Intenationale Europole – гр. Гренобъл (Франция). Партньори са ни Școala Centrală – Букурещ (Румъния) и Kauno Jėzuitų Gimnazija – гр. Каунас (Литва).

Проектът  „Градовете на Европа : огледала на миналото, образи на бъдещето“ ще даде възможност на учениците да изявят способностите си в няколко направления: историческо наследство, икономика, култура, изкуство, гастрономия,  стратегии за устойчиво развитие. Предвидени са по една мобилност във всяко училище. Първата мобилност ще бъде в края на месец ноември 2018 г. във Франция, а нашето домакинство ще е през септември 2019 г.

Продуктите, които ще изготвят участниците, ще включват текст, снимки, аудио и видеоматериали. Те ще бъдат представени на изложба по време на заключителната среща в Гренобъл през 2020 г. За работен език ще се използва френски.

Проектът се финансира от Европейската комисия. С посредничеството на Националната агенция (Център за развитие на човешките ресурси) Профилирана езикова гимназия ще получи 23 720 евро.

Проекти и национални програми
Проект "Твоят час"
Извънкласни дейности:
1. Развитие на дигитални компетентности - клуб "Дигитален свят"
2. "Гласове и почерци - изкуството да създадеш училищен вестник"
3. Литературно студио "Почерци"
4. "Гласове"
5. "Европейски ракурси"
6. Клуб "Здраве"
7. "Биотехнологиите в живота"
8. Развитие на дигитални компетентности
9. Театър на испански
Проекти и национални програми
Проекти и национални програми

Проекти и партньорства

                   В ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Велико Търново продължава работата по приоритети, свързани с реформите в средното образование, а  именно осмисляне на свободното време на учениците и участие в международни и национални програми и проекти.

                                        Проекти, по които работим през учебната 2016/2017 година

  •     НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” 
  •  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”, МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
  •  ПРОЕКТ "Твоят час"

                        

Партньорства:

   Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" е част от "Schulen: Partner der Zukunft". Това е партньорство на около 1600 училища от цял свят с интензивно изучаване на немски език.

   Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” Велико Търново е  българският партньор на Гръцко-американския съюз и Гръцко-американския университет за разработване на програми за изследователска дейност, обмен и обучение. ЕГ е оторизиран център за следните изпити за придобиване на международно признати сертификати - FCE, CAE CPE на University of Cambridge; ECCE и ECPE на Michigan University; BCCE ALCE на Hellenic American University.

 

                                                                           Обмен на ученици:

  •  Обмен на ученици с гимназията „Гешвистер Шол”, гр.Зангерхаузен – Германия
  •   Обмен на ученици с гимназията Кло-Мер от гр.Бон – Франция
  • Обмен между ЕГ „ Проф. д-р Асен Златаров” и СОУ „Хайме Феран” в град Коядо Вилялба, Испания
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg