гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на администрацията и форматите,  в които е достъпна

Достъпна информация в електронен формат:


1.    Предоставяни административни услуги.

2.    Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.

3.    Бюджет и финансови отчети.

4.    Обществени поръчки.

5.    Право на достъп до обществена информация.

6.    Годишен отчет по ЗДОИ.

7.    Информация, предотвратяваща заплахи.

8.    Информация, опровергаваща недостоверна информация.

9.    Информация, представляваща обществен интерес.

Правомощия на директора

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност на училището.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Функции и отговорности:

 1.    „Главен счетоводител“ – ръководи, организира, контролира и отговаря за финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол в училището.

2.    „Завеждащ административно-стопанската дейност“ – отговаря за потребностите от правилната организация и контрола на административно-техническите дейности и осигуряване и съхраняване на парични средства в касата, правилната организация и осъществяване на касовите операции, изработването на трудовите възнаграждения в училището.

3.    „Технически сътрудник“ – отговаря на потребностите от правилна организация и осъществяване на дейностите по обработването на материали, информация и документи в училището.

4.    „Домакин“ – отговаря на потребностите от правилна организация и осъществяване на дейности по снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане и други в училището.

Информационни масиви и ресурси,

използвани от администрацията


1. Списък – Образец № 1

2. Електронен дневник

3. Лични трудови досиета

4. Финансово - счетоводна информация

Звено за приемане на заявления за достъп до обществена информация

 Канцелария на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново

          Адрес:

5000 гр. Велико Търново, ул. „Славянска“ № 2

ел. поща: info-300123@edu.mon.bg

Тел. 062/67 29 04

 

Работно време:

07.45 ч. – 12.00 ч.

12.30 ч. – 16.15 ч.

Достъп до информация

Отчети във връзка със Закона за достъп до обществена информация

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.