гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Учебна година 2023-2024

СЪОБЩЕНИЕ!


Уважаеми ученици, родители и колеги, по информация от отдел "Образование, младежки дейности и спорт" на Община Велико Търново, понеделник 27.11.2023 г. ще бъде неучебен!


                                                            От ръководството.


ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Учебна година 2022-2023

ВНИМАНИЕ:

2.11.2022 г. – сряда, е учебен ден!!!

 

П О К А Н А

 

Уважаеми родители,

 

Уведомявам Ви, че на основание чл. 11 и чл. 12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ще се проведе събрание на родителите – представители на паралелките.

Събранието ще се проведе на 14.11.2022 г. от 18.30 ч. в Учителската стая на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново.

 

Дневен ред:

 

1. Запознаване със заповед на директора относно броя на членовете на Обществения съвет.

2. Запознаване със заповед на директора за определяне на лице, което да води протокола от събранието на родителите.

3. Запознаване с процедурата за избор на Обществен съвет и неговите правомощия.

4. Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет.

5. Определяне чрез жребий на поредността на заместване от резервните членове при получен равен брой гласове при избора им.

На електронната страница на училището в раздел „Начало“ е оповестена информация, относно правомощията на Обществения съвет.                       

 

                                                        С уважение,

                                                                                   Директор:     Смилена Тодорова

 

До родителите

на учениците

в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Велико Търново

 

 

ПОКАНА

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на 06.10.2022 г. от 18.00 ч. ще се проведе среща на родителите. Срещата ще се проведе присъствено в сграда на училището за родителите на учениците от VIII клас, а за останалите класове в платформата „TEAMS“ в екипа за час на класа. Срещата е с цел избор на представител на паралелката, който ще вземе участие в събранието на родителите за създаване на Обществен съвет.

В електронния сайт на училището:  http://www.ezikovavt.com, стр. Училище/Обществен съвет, е оповестена информация за правомощията на Обществения съвет.

 

С уважение:       П/П

                                                                                                                      Директор: См. Тодорова
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Учебна година 2021-2022

З А П О В Е Д

№ РД 06 – 1211-1261 / 13. 07. 2022 г.

 

 

На основание:       Чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31, ал. 1,  т. 20 и ал. 2 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 54, ал. 7 от Наредба за приобщаващото образование и Решение на Педагогическия съвет – Протокол № 10 / 13. 07. 2022 г.

 

 

 

Н А Г Р А Ж Д А В А М :

 

 

I.                       С почетна грамота „Асен Златаров“:

1.       Ивайла Христова Стефанова – VIII-А клас;

2.       Славимир Димитров Ненов – IХ-Б клас;

3.       Христодар Трифонов Йосифов – Х-В клас.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците и педагогическите специалисти като се публикува на сайта на училището.

Грамотите да бъдат връчени на учениците на тържеството по повод откриване на учебната 2022 / 2023 година.

 

 

 

 

Смилена Тодорова

Директор на Профилирана езикова

гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”

                            Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”гр. Велико Търново

 

З А П О В Е Д

№ РД 06 – 912-962 / 12. 05. 2022 г.

 

 

На основание:  Чл.  258,  ал.  1,  чл.  259,  ал.  1,  чл.  105, ал. 4 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31, ал. 2 от Наредба  № 15 от 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и решение на Педагогическия съвет – Протокол  8 от 11. 05. 2022 г.

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

19 май 2022 г. – Спортен празник на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – неучебен, но присъствен ден за ученици и учители.

На 19 май 2022 г. учениците да се явят в 09.30 часа в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ за участие в спортния празник както следва:

-         VIII клас – Тенис на маса – салон № 2;

-         IХ клас – Бадминтон – лекоатлетическа писта;

-         Х клас – Волейбол – физкултурен салон;

-         ХI клас – Баскетбол – южна спортна площадка.

Отговорници за организиране на спортните игри:

-        VIII клас – Тенис на маса – Весела Мицканова и класните ръководители на VIII клас;

-         IХ клас – Бадминтон – Веска Димитрова и класните ръководители на IХ клас;

-         Х клас – Волейбол – Бранимир Белчев и класните ръководители на Х клас;

-        ХI клас – Баскетбол – Венцислава Петрова и класните ръководители на ХI клас.

Учителите, които не са класни ръководители да подпомагат дейността на учителите по физическо възпитание и класните ръководители.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ученици, учители и родители за сведение и изпълнение чрез изпращане в електронния дневник и публикува на сайта на училището.

Контрол по заповедта възлагам на господин Тошко Трифонов Христов – ЗДУД и госпожа Валентина Николаева Петкова - ЗДУД.

 

 

 

Смилена Тодорова                                   

Директор на Профилирана езикова

гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”

                                        Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Велико Търново

 

З А П О В Е Д

№ РД 06 – 910-960 / 10. 05. 2022 г.

 

На основание:       Чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31, ал. 1,  т. 20 и ал. 2 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 54, ал. 7 от Наредба за приобщаващото образование и Решение на Педагогическия съвет – Протокол № 8 / 10. 05. 2022 г.

 

Н А Г Р А Ж Д А В А М :

 

I.                       С почетна грамота „Асен Златаров“:

1.       Диляна Бисерова Алексова – ХII-А клас;

2.       Преслава Светославова Дончева – ХII-А клас;

3.       Моника Дилавер Дуракович – ХII-А клас;

4.       Преслав Миленов Ангелов – ХII-А клас;

5.       Виктория Владимирова Йорданова – ХII-Б клас;

6.       Виктория Сашева Заркова – ХII-Б клас;

7.       Глория Василева Георгиева – ХII-Б клас;

8.       Павел Венциславов Кенаров – ХII-Б клас;

9.       Патрисия-Софи Станиславова Борисова – ХII-Б клас;

10.  Радостина Иванова Любенова – ХII-Б клас;

11.  Викторияна Веселинова Василева – ХII-В клас;

12.  Георги Пламен Пенев – ХII-В клас;

13.  Деница Пенчева Чукова – ХII-В клас;

14.  Елина Ивайлова Кънева – ХII-В клас;

15.  Ивета Денчева Игнатова – ХII-В клас;

16.  Мартин Валентинов Антонов – ХII-В клас;

17.  Пламена Руменова Йовчева – ХII-В клас;

18.  Стилян Кънчев Папазов – ХII-В клас;

19.  Теодора Бориславова Андонова – ХII-В клас;

20.  Вая Велизарова Йорданова – ХII-Г клас;

21.  Даря Цветанова Денева – ХII-Д клас;

22.  Кристина Петрова Николова – ХII-Д клас;

23.  Никол Николаева Николаева – ХII-Д клас;

24.  Сузана Стефанова Стефанова – ХII-Д клас;

25.  Виктория Антонова Щаракова – ХII-Е клас;

26.  Виктория Пламенова Минчева – ХII-Е клас;

27.  Ивайло Юлиянов Георгиев – ХII-Е клас;

28.  Лора Йорданова Ангелова – ХII-Е клас;

29.  Мария-Елисавет Вурца – ХII-Е клас;

30.  Пламена Димитрова Караколева – ХII-Е клас;

31.  Ралица Христова Михайлова – ХII-Е клас;

32.  Симона Мирославова Димитрова – ХII-Е клас;

33.  Стефани Драгомирова Георгиева – ХII-Е клас.

 

 

II.                    С почетно отличие „Аура“ – плакет и грамота:

1.       Маринела Цанева Люцканова – ХII-А клас;

2.       Есин Еджевит Мехмедали – ХII-В клас;

3.       Александра Николаева Младенова – ХII-Е клас;

4.       Виктория Димитрова Васкова – ХII-Е клас;

 

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците и педагогическите специалисти като се публикува на сайта на училището.

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
Уважаеми ученици,
на страница можете да видите плакатите за конкурсите, които обявяваме за празника на гимназията.

Уважаеми колеги, ученици и родители,


Уведомяваме Ви, че заболяемостта в Община Велико Търново към 19.12.2021 г. вече е под 250 на 100 хил. души.

При тези условия, съгласно насоките на МОН за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, от 20.12.2021 г. (понеделник) в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ се възобновява присъственият учебен процес за ВСИЧКИ ученици без тестване.

В обучение от разстояние в електронна среда остават САМО учениците, които са карантинирани.

 

Поради отпадане необходимостта от тестване, учебните часове ще се провеждат по обичайното ни разписание с начало в 8.00 ч.

 

Напомняме, че мерките за намаляване на рисковете от инфекция (дезинфекция, проветряване, носене на защитна маска за лице, физическа дистанция и пр.) остават в сила.

 

Бъдете здрави!

 

От Ръководството

Уважаеми ученици,

В сайта е публикувано седмичното разписание

на стр. Училище/ Училищна документация/ Седмично разписание.

 

Същото е въведено в ШКОЛО и можете да го видите отттам.

                                  Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”гр. Велико Търново

 

 

З А П О В Е Д

№ РД 06 – 1339-1439 / 10. 09. 2021 г.

 

 

На основание:       Чл.  258,  ал.  1,  чл.  259,  ал.  1,  чл.  105,      ал. 4 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31, ал. 2 от Наредба  № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и решение на Педагогическия съвет – Протокол  № 12 / 09. 09. 2021 г.

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

15 септември 2021 г. – неучебен, но присъствен ден за ученици и учители.

На 15. 09. 2021 г.:

Ø учителите да се явят в двора на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в 08.45 часа за тържествено откриване на учебната година;

Ø учениците от VIII клас да се явят в двора на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в 08.45 часа за тържествено откриване на учебната година и инструктаж за въведените противоепидемични мерки;

Ø учениците от IХ до Х клас да се явят в сградата на училището в 10.30 часа. В класните стаи, по паралелки да бъдат информирани за организацията на учебния процес и въведените противоепидемични мерки от класните ръководители;

Ø учениците от ХI до ХII клас да се явят в сградата на училището в 11.00 часа. В класните стаи, по паралелки да бъдат информирани за организацията на учебния процес и въведените противоепидемични мерки от класните ръководители.

При влизане в сградата, всички ученици, учители и служители следва да носят предпазна маска.

Настоящата заповед да се постави на видно място за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта ще упражнявам лично.

 

 

 

Смилена Тодорова               

Директор на Профилирана езикова

гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми ученици и родители,

 

В 15.00 днес, 03.09.2021г., приключи срокът за подаване на заявления за участие в 4-то класиране за прием след 7 клас в ПЕГ " Проф. д-р Асен Златаров" - Велико Търново. Комисията, назначена със заповед на Директора извърши класирането. Резултатите могат да бъдат проверени на място. Съгласно същата заповед записването на приетите ученици ще се извърши на 07.09.2021г. (вторник) от 08.00 до 16.30 часа.

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

На 14.07.2021 г. от 8:00 часа започва приемът на документи на ученици, приети на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.