гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Сигнали за нарушения

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ

НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали

или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Работодателите от публичния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), следва да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали, по смисъла на закона. За тази цел, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно.

Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново се осъществява съгласно утвърдени от директора правила.

По реда на тези правила се разглеждат сигнали, които отговарят едновременно на следните условия:

1.       Подадени са от физическо лице с информация за нарушение станало му известно в някое от качествата по чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН.

2.       Наличен е работен контекст по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗЗЛПСПОИН.

3.       Съдържат информация за действия или бездействия, които са:

a)        Незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 на закона;

б) Противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от закона.

 

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения извършени преди повече от две години.

 

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дават основания да се приемат за правдоподобни.

 

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

 

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът ведно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

 

За регистрирането на сигнали се използва формуляр по образец,  утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни), който съдържа най – малко следните данни:

1.       Трите имена, адрес и телефон на подателя, както и елктронен адрес, ако има такъв;

2.       Имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

3.       Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

4.       Дата на подаване на сигнала;

5.       Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

 

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за: Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

 

Писмен сигнал се подава чрез: - електронна поща на адрес: signali.peg.vt@abv.bg, като в този случай формулярът се подписва от подателя с електронен подпис.

По пощата в запечатан непрозрачен плик, адресиран до служителя, отговарящ за приемане  и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, на адрес: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Славянска“, № 2, с изписан текст под получателя „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“

 

Устен сигнал се подава на:

- телефон 062 / 672 904, в рамките на установеното работно време на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново;

- лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.

 

Срокът за лична среща се уговаря чрез посочения телефон и електронна поща. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

Отговорни служители за приемане, регистриране, разглеждане и проверка на сигнали по ЗЗЛПСПОИН: господин Тошко Трифонов Христов, заместник – директор учебна дейност в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ –          гр. Велико Търново, сл. тел. 062 / 672 904 или госпожа Десислава Иванова Василева, счетоводител в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново, сл. тел. 062 / 646 889.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.