гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

НВО 10 клас 2021 г.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 10. КЛАС на НВО

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

  1. Среден успех:

 

X aСреден брой точки – 27,87

% от максималния брой точки: 55,74%

 

X бСреден брой точки – 27,88

% от максималния брой точки: 55,76%

 

X вСреден брой точки – 30,17

% от максималния брой точки: 60,37%

 

X гСреден брой точки – 28,87

% от максималния брой точки: 57,74%

 

X дСреден брой точки – 25,78

% от максималния брой точки: 51,56%

 

Среден успех на випуска в точки: 29,54

Среден успех в % от максималния брой точки: 59,08%

 

  1. Анализ на резултатите

 

Изпитният тест, който беше предложен на учениците от проведеното на 16 юни 2021 г. национално външно оценяване по български език и литература в 10. клас не включваше учебното съдържание по български език и литература, посочено в модела за НВО по БЕЛ в X клас за учебната 2020 – 2021 година, публикуван в сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/100151 – теми от учебното съдържание (според учебните програми) и теми / автори и творби (според учебните програми). Не се проверяват голяма част от посочените там знания, умения и отношения (според ДОС за общообразователна подготовка) – и по български език, и по литература. Включена е само една творба – одата „Левски“ на Иван Вазов, с откъс от нея и въпроси, на повечето от които учениците биха могли да отговорят и без да са прочели цялото произведение.

 

В модела за НВО са предвидени общо 23 задачи, от които: 14 задачи с избираем отговор; 6 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача за редактиране; 1 задача с разширен свободен отговор; 1 задача за създаване на текст. Уточнено е, че задачата с разширен свободен отговор е от типа:

·         Формулира теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст).

·         Посочва аргументи или контрааргументи във връзка с дадена теза или антитеза на есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст).

Тестът за НВО от 16 юни, 2021 г. включва 23 задачи по български език и литература, от които: 14 задачи с избираем отговор; 8 задачи със свободен отговор; 1 задача за създаване на текст. Вместо една, както е предвидено в модела за НВО, има три задачи с разширен свободен отговор, поради което голяма част от учениците са се затруднили да решат целия тест в рамките на предвидените 90 минути.

Анализ

на резултатите от НВО по математика в X клас

            Резултатът от постигнатия успех на НВО в точки е 25,78% от максималния брой. Той е задоволителен и се определя от следното:

1.     Недостатъчен брой часове, спрямо обема на учебното съдържание. Няма часове за затвърждаване на новите знания, а в предвидените часове за упражнение са включени задачи, които са скрити методични единици. В училищата постигнали много добри резултати са осигурени минимум 6 учебни часа седмично , спрямо нашите два.

2.     Резултатите от НВО не са обвързани със статуса а ученика. Нямат връзка в преминаването в следваща гимназиална степен или годишна оценка. Това оказва негативно влияние върху мотивацията на обучението за добро представяне.

3.     Работата в ОРЕС намалява значително ефективността на учебния час, въпреки усилията на учителите, познаващи възможностите на съответната електронна платформа.

4.     Проблем също е структурирането на теста, в който голяма част от задачите са нестандартни и водят до посочване на отговор на случаен принцип. За пълното решаване на задачите, които изискват обосновка, времето от 90 мин. е  крайно недостатъчно и много от учениците не са стигнали до тях.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.